top of page
Muuji2 (464).JPEG

Super Fans
Super Early

Tickets

 • Facebook
 • Instagram

บัตร Muuji MEGA Pass
เข้างานได้ฟรีตลอดชีพ

รายชื่อผู้โชคดี 100 ท่าน ได้รับบัตรเข้างานในเครือ Muuji Showcase ฟรีตลอดชีพ* 

เงื่อนไขการรับบัตร

- บัตรเข้างานตลอดชีพไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน เป็นเงินสด หรือเป็นมูลค่าอื่นๆ ได้ทุกกรณี

- ผู้โชคดีต้องมาลงทะเบียนรับบัตรด้วยตนเองเท่านั้น ในวันงาน Muuji Festival 2024 เสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 โดยใช้บัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้ (ตัวจริง) 

- ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น หรือให้บุคลอื่นมารับสิทธิ์แทนได้ ยกเว้น ในกรณีการโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นในกลุ่มที่กดบัตรมาพร้อมกัน ผู้โชคดีที่มีชื่อได้รับรางวัลต้องมาแสดงตนในการรับรางวัล พร้อมกับผู้ที่จะรับโอนสิทธิ์ หากตรวจพบการซื้อขาย การประกาศขาย หรือเจตนาทุจริต สิทธิ์บัตรตลอดชีพใบนั้นจะถือเป็นโมฆะ

- ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับสิทธิ์มากกว่า 2 รางวัลขึ้นไป ผู้โชคดีจะต้องมายืนยันรับสิทธิ์ด้วยตนเองในรางวัลแรก และแจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่จะรับสิทธิ์รางวัลในลำดับถัดไป ซึ่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง โดยจะต้องมาลงทะเบียนพร้อมกันด้วยตนเองทุกคน

- บัตรเข้างานตลอดชีพจะสามารถใช้ได้ในงานครั้งถัดไป หรือทุกงานในเครือ Muuji Showcase เป็นผู้จัดหลัก นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

- บัตรเข้างานตลอดชีพต้องใช้คู่กับบัตรประชาชนที่ตรงกันเท่านั้นเพื่อรับสิทธิ์เข้างาน ไม่สามารถแลกสิทธิ์การเข้างานให้บุคคลอื่นได้ 

- บัตรเข้างานตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุ และออกให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากสูญหายจะถือว่าสิ้นสุดอายุของบัตร ไม่สามารถออกให้ใหม่ได้ทุกกรณี หากชำรุดสามารถใช้บัตรใบเดิมติดต่อทำใหม่ได้ มีค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ 500 บาท/ครั้ง 

- บัตรเข้างานตลอดชีพจะระบุชื่อบนหน้าบัตร และจะถูกจัดส่งให้ตามที่อยู่ก่อนวันงาน Muuji Festival 2025 

- ทางงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไงตามสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของทางงานถือเป็นที่สิ้นสุด

รายชื่อผู้โชคดี

 1. โบนัส bonus_i209@hotmail.com

 2. ขนิษฐา สุขธนู

 3. พรรณอร พิจิตรศิริ

 4. น้ำฟ้า  แสงนิล

 5. Waritthorn Ngamsanong

 6. นายอุทัย งามสมถ้อย

 7. กสิณ เพ็ชรเจริญมงคล

 8. ณฐมน ถังไชย

 9. พัสตราภรณ์ บุญพิทักษ์

 10. คณภร  เปสันเทียะ

 11. ณัฐกานต์ สระโสม

 12. พัชราภรณ์ ทองคำ

 13. แป้ง สุชาวดี paeng_imsumran@hotmail.com

 14. นายวชิรพล เบี้ยวอุ้ย

 15. นายวชิรพล เบี้ยวอุ้ย 2

 16. น.ส.พิชาภร์ ผมน้อย 

 17. น.ส.พิชาภร์ ผมน้อย 2 

 18. คุณปาณัฎฐนันท์   ทิศกลาง (ส้ม)

 19. ศิริวรรณ ชมเชยโฉม

 20. นัทธมน แดงสกุล

 21. ทวีศักดิ์ ตั้งจาตุรนต์รัศมี

 22. อนิสสา atikah_holic@hotmail.com

 23. วิชญ์ภาส ย่อมกลาง

 24. จุฑารัตน์ เยื้องกลาง

 25. สุณัญญา เรืองเดช

 26. วีระพล  ตบไธสง

 27. Treethipthikan Kusum

 28. นางสาวเพชรไพลิน โสรถาวร

 29. สุพัตรา สวัสดี

 30. กีรติกร มั่นคง

 31. วีณา สาลี

 32. นราทร เสมือนโพธิ์

 33. Kornkawin Jirachodmakunta

 34. กาญจนาท สาระพงษ์

 35. K.ฉันทิสา ปรีเปรม

 36. ปาณิสรา ระษารักษ์

 37. สุพิชญา โคคีรี

 38. คุณ ณัฐมล อิ่นอ้าย

 39. พฤศภัทร เจริญทรัพย์

 40. ภาณุวัฒน์ อุตสาห์ดี

 41. โบว์ เครือวัลย์ วงษ์ปุ่น

 42. วิไลรัตน์ ทองนาค

 43. จิรพงศ์ หวังกุลกลาง

 44. ปนัดดา ประกัน

 45. รัชวรรณ สุดาดวง

 46. กัลย์สุดา เฟื่องฟู

 47. เสาวรักษ์ วัฒนศิลป์

 48. ภัสสราภรณ์ คชรัตน์ (ฝ้าย)

 49. วารี สีตะระโส

 50. นาตยา สุวคนธ์

 51. อัครมณี หิรัญญสุทธิ์

 52. สุนิษา เปี่ยมระลึก

 53. อุษณี สรุป

 54. นายสราวุธ แก้วไพล

 55. อริสา ภมรพล

 56. จ.ท.หญิงธัญรัตน์  หงวนบุญมาก

 57. พิชัย​ ไทรจำปา

 58. สุดารัตน์ ศรีจันทร์

 59. สโรชินี บุญมาก

 60. จุฑารัตน์ พัชนี

 61. ศิรินาถ จงรักษ์

 62. รุ่งญดา บุญผ่องศรี

 63. นรีกานต์ หวลระลึก

 64. ฉัตรปวีณ์ บุญมาก

 65. นายวัชรัศน์ สิงหาพันธ์

 66. นางสาวกิตติวรา เรืองขำ

 67. นางสาวภาวิณี  พาพันธุ์เรือง

 68. สุภาพร ยั่งยืน

 69. วริศรา วันชัย

 70. อนงค์นาถ จันทร์แดง

 71. จตุพร หัสดาวัน

 72. กฤษณะ นิลฉ่ำ

 73. อทิตตยา ภู่วิเศษ

 74. สุดารัตน์ เกสูงเนิน

 75. นางสาวธีราภรณ์ บุตรวงศ์

 76. ลภัส นพสาย

 77. นางสาว ธัญญรัตน์  กองอาสา

 78. วงศ์ระพี ศรีมุกข์

 79. อารีรัตน์ สงวนพันธ์

 80. ปริญญา สุขจบ

 81. สาริศา เจริญสุข

 82. พิชญาภา ขุนเดช

 83. น.ส. วนัสสนันท์ เผยกลาง

 84. ศุภนิดา ธิป้อ

 85. สุพิชฌาย์ ปูนกลาง

 86. ธัญญชนก พวงจำปา

 87. สุทธิดา อยู่ปูน

 88. คุณณกรณ์ netnapa2203may@hotmail.com

 89. พิชัยภูษิต จันใด

 90. Kormpisit Sritamma

 91. ศิริวรรณ ยิ้มถนอม

 92. เสาวนัย ลูกศร

 93. ฤทธิพร กาขาว

 94. มาริสา สมัญญา

 95. ชลินทิพย์ โปร่งกลาง

 96. ธีรเทพ ภูเขา

 97. จุไรพร ภูจอมผา

 98. ณัฐนิษฐ์ โฉมวิไล

 99. กิตติชัย คนึงรัมย์

 100. ณัฐพล นิธิธราดล

True fan card
Super Fans Super Early

Special price 500 baht each, limited quantity of 2,000 only.

Ticket sales start on 31 May 2023 at 10:00 a.m. 

Until June 1, 2023 at 11:59 p.m. 
You can purchase up to 5 tickets/1 person.

350371647_279612267818332_1969331065000242038_n.png

Special card privileges
Super Fans Super Early

Chance to be 1 in 100 people.
Receive a lifetime admission ticket

 

 • Receive a special Limited Edition card before anyone else. 

 • 10% discount for purchasing premium items at the event 

 • Special entrance for entry 1 hour before doors open. 

bottom of page